Srovnani software
O bsoco

Základní informace

Dovolujeme si Vás informovat, že není dovoleno jakékoliv užití, včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování nebo využívání pro jakékoli komerční účely nebo k jiným účelům částí nebo celého obsahu těchto webových stránek, bez předchozího souhlasu bsoco.com.

 

Všechny texty, komentáře, články, ilustrace a obrázky použité na těchto stránkách podléhají ochraně duševního vlastnictví.

V souladu s ochranou duševního vlastnictví, je povoleno používání pouze pro osobní užití s vyloučením jakéhokoli jiného využití. Pro bližší informace se podívejte na právní předpisy, které se týkají ochrany duševního vlastnictví.

Proto jakékoli jiné užití bez předchozího souhlasu společnosti vlastnící webové stránky bsoco a / nebo jiných nositelů práv, představuje porušení, a je trestné.

Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno.

 

Užíváním webových stránek bsoco souhlasíte s Všeobecnými podmínkami užívání webových stránek a souvisejících služeb.

 

 

Všeobecné podmínky užívání webových stránek a souvisejících služeb

Web bsoco může libovolně upravovat své Všeobecné podmínky užívání s ohledem na přizpůsobení se vývoji stránek a jejich obsahu. Proto Vám doporučujeme se na ně podívat při každé Vaší návštěvě pro seznámení se s nejnovější verzí, která bude průběžně zveřejňována na stránkách bsoco. Je pak na vás, zda budete webové stránky a jejich obsah využívat, i pokud Vám Všeobecné podmínky užívání nebudou vyhovovat.

 

Oznamujeme Vám, že bsoco může kdykoliv změnit, zrušit dočasně nebo trvale své stránky a jejich obsah a to bez nutnosti Vás předem upozornit.

Pro používání těchto stránek nebo služeb budete požádáni o poskytnutí osobních údajů. Ty následně umožní identifikaci a usnadnění Vaší navigace na webu nebo přístupu ke službám.

 

V případě, že byste byli osobou nezletilou, prohlašujete a potvrzujete, že jste získali(y) povolení, od Vašich rodičů, zákonného zástupce, resp. osoby zmocněné, pro to, abyste se zaregistrovali(y). Rodiče, zákonný zástupce, resp. osoby zmocněné, souhlasili(y), že budou ručit za dodržování všech ustanovení Všeobecných podmínek užívání.

 

Rodiče, zákonní zástupci, resp. osoby zmocněné, se vyzývají, aby sledovali(y) děti při využívání stránek počínaje přístupem k webu, až po obsah a poskytované služby. Dále, aby měly(i) na paměti, že stránky oslovují širokou veřejnost a že jako zákonného zástupce, je jeho (jejich) povinností určit, zda stránky, jejich obsah a poskytované služby jsou vhodné či ne pro jejich dítě (děti) a sledovat samotné využívání stránek dítětem (dětmi).

 

Pro vyplnění registračního formuláře, souhlasíte s tím, že budete řádně vyplňovat tento formulář, a že budete poskytovat přesné, aktuální a úplné informace. Zejména souhlasíte s tím, že nebudete používat nepřesné údaje ve vaší e-manilové adrese, které by mohly porušovat práva třetích osob (včetně použití příjmení, pseudonymu, nebo díla chráněného autorským právem a (nebo) právem souvisejícím) a to v jakémkoli případě.

 

Jakmile se zaregistrujete na naše stránky, budete od nás pravidelně dostávat informace (např. každý měsíc newsletter). Jestliže nechcete dostávat informace tohoto typu, odhlaste se ZDE.

 

Stránky bsoco si vyhrazují právo odmítnout vaší registraci nebo vaši účast v hlasování, pokud e-mailová adresa není adresou pracovní a funkční.

 

Stránky bsoco potvrdí přijetí vaší registrace na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci.

 

Stránky bsoco nenesou odpovědnost v případě, že údaje týkající se registrace uživatele mu z nějakého důvodu, za který nemohou být zodpovědné (například problém s připojením k interentu z jakéhokoliv důvodu u uživatele, momentální selhání jeho serverů, atd.) neumožní přístup nebo se pro uživatele stanou nečitelné nebo nemožné s nimi pracovat (například v případě, že uživatel má hardwarové nebo softwarové prostředí nevhodné pro jeho přihlášení).

 

Stránky bsoco se zříkají jakékoliv zodpovědnosti pokud jde o případné spory, opatření nebo stížnosti třetích osob, vzhledem k právům včetně práv soukromých, co do veškerého obsahu, který nebyl vytvořený stránkami bsoco, jako například komentáře uživatelů.

 

Pro přístup na stránky, jejich používání a využívání služeb, budete požádáni o poskytnutí osobních údajů. Berete na vědomí, že jste je poskytli dobrovolně. Tyto údaje nebudou použity pro jiné účely než pro naplnění databáze používané porovnávačem bsoco (přehled softwaru, index bsoco, přehledový list, karta benchmark). Shromážděné údaje jsou nezbytné pro :
• vytvoření a správu vašeho účtu
• využívání služeb poskytovaných na stránkách bsoco
• výpočet indexu bsoco
• doplňování údajů do přehledového listu
• abychom Vás mohli informovat o službách nabízených na webových stránkách
• sestavení statistik o návštěvnosti jednotlivých rubrik na webových stránkách
• poskytování technické správy a zabezpečení webových stránek
• identifikaci zneužívání webových stránek

 

V souladu s platnými předpisy v České republice, podléhá zpracování Vašich osobních údajů dozoru nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů.

Web bsoco je jediným příjemcem těchto dat. Kromě vašeho výslovného souhlasu nejsou Vaše data zpřístupněna třetím stranám.

 

Disponujete přístupovým právem, právem oponovat a odstranit údaje o sobě. Chcete-li tak učinit, můžete kdykoliv změnit své informace prostřednictvím e-mailové adresy a pomocí přístupového hesla k Vašemu účtu.

 

Pokud se Vám nepodaří získat přístup, upravte nebo odstraňte informace o sobě podle výše uvedeného popisu. Svůj požadavek můžete uplatnit pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webu.

 

Osobní data jsou uložena buď u webhostingu nebo přímo na webových stránkách bsoco a jsou konzervována po dobu delší než je nezbytně nutné pro účely stanovené výše. Dále, budou skladována výhradně ke statistickým účelům a nebude možné jejich jiné využívání, jakékoli povahy.

 

Web bsoco vyvíjí maximální úsilí za účelem ochrany Vašich dat proti jakékoli formě poškození, ztráty, zneužívání, zpřístupnění, změny nebo zničení.

 

Webové stránky bsoco Vás informují, že v maximálním rozsahu povoleným platnými předpisy, nemůže nést odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody a to včetně ušlého zisku, klientů, dat nebo jiných nehmotných ztrát nebo ztráty či poškození, které mohou vzniknout při používání nebo naopak nemožností přístupu na stránky, a to i kdyby byl web bsoco informován o možnosti vzniku takových škod.

 

Nahlížením (do) nebo používáním informací obsažených na těchto stránkách, přehledových listech nebo kartách benchmark, berete na vědomí komunitní původ těchto údajů. Informace poskytnuté na stránkách bsoco jsou pouze konsolidací nebo zpracováním grafické podoby informací od členů stránek bsoco. V žádném případě nemůže být zpochybněna kvalita informací dostupných prostřednictvím stránek bsoco, protože jde o odvození informací poskytovaných jeho uživatelskou komunitou.

Stránky bsoco nemohou být odpovědné za přiměřenost, správnost, pravdivost a přesnost informací poskytnutých členy webu bsoco.

 

Právo používat informace obsažené v kartách benchmark je výlučně vyhrazeno pro osobu, pro kterou platí právo konzultace karty benchmark podle sazby platné na webových stránkách.

 

Přístupové kódy ke kartě benchmark jsou poskytovány na základě osobní báze a nemohou být poskytnuty třetím osobám.

 

Příjemce jedné nebo více karet benchmark je může použít pro osobní potřebu, ale nemůže je za žádných okolností zkopírovat na jiný nosič, bez ohledu na povahu. Je zakázáno zveřejňovat informace uvedené v této kartě v jakékoliv formě. Je zakázáno poskytovat přihlašovací údaje třetím osobám.